• ASIAN ENERGY CO., LTD
  • บริษัท เอเชียน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

Fuel CellElectrolytesEnergy StorageWaste Heat SolarThermal Energy

Services

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเชียน เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำกัด ถือกำเนิดในปี 2558 จากการรวมกลุ่มนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้อง และประยุกต์แผนนโยบายตามแนวทางพ่อของแผ่นดินในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการพัฒนาและบริหารงานให้ดำเนินไปในทางสายกลางประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่งนำไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานที่สมดุลยั่งยืน

แผนงานดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ จึงเน้นการทำธุรกิจที่สอดคล้องความยั่งยืนด้านพลังงาน ตามแผนการการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ของประเทศ โดยที่บริษัทจะนำเอาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ดีและเหมาะสมที่สุดในด้านต่างๆมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งโครงการเริ่มต้นของบริษัทคือโครงการจากภาครัฐ “การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร”
ปัจจุบันบริษัทฯได้ร่วมมือกับ บริษัท วาโลอี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประจำประเทศฟินแลนด์ โดยจะนำเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่จะร่วมกันประกอบธุรกิจการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solar PV Module และให้บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแผนธุรกิจดำเนินงานทั้งในประเทศแถบสมาชิกประเทศใน AEC แถบประเทศยุโรป และประเทศอเมริกา


ความเชี่ยวชาญ

เรามีทีมงานที่ชำนาญการในด้านต่างๆเกี่ยวกับ Solar Farm โดยเฉพาะ

  • Fuel Cell
  • Electrolytes
  • Energy storage

สินค้า

ผลิตภัณฑ์พลังงานยุคใหม่

Fuel cell

เซลล์เชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี เซลล์เชื้อเพลิงทุกอันมีขั้วไฟฟ้าสองอันที่เรียกว่าตามลำดับคือขั้วบวกและขั้วลบ ปฏิกิริยาที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้า แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงคือไฮโดรเจน โดยที่ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงพื้นฐาน แต่เซลล์เชื้อเพลิงต้องการออกซิเจนจากอากาศด้วย สิ่งที่น่าสนใจของเซลล์เชื้อเพลิงคือพวกมันผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยมีมลพิษน้อยมาก ไฮโดรเจนและออกซิเจนส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกันกลายเป็นน้ำ
เซลล์เชื้อเพลิงเดียวสร้างกระแสไฟฟ้า (DC) และใช้อินเวอร์เตอร์ในการเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ในทางปฏิบัติเซลล์เชื้อเพลิงจำนวนมากมักจะรวมตัวกันเป็นชุด เซลล์หรือสแต็คมีหลักการเหมือนกัน

Electrolytes

อิเล็กโทรไลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแหล่งใด ๆ ก็ได้ เพื่อให้พลังงานแยกโมเลกุลของน้ำ (H2O) ออกเป็นไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (O2) อิเล็กโทรไลต์มีด้านบวกและลบเหมือนแบตเตอรี่ ก๊าซไฮโดรเจนถูกสร้างขึ้นที่ด้านลบในขณะที่ก๊าซออกซิเจนถูกสร้างขึ้นในด้านบวก หากเราติดตั้งถังรองรับ เราสามารถรวบรวมไฮโดรเจนเหล่านี้และใช้งานได้หลายอย่าง
มีชนิดของอิเล็กโทรไลต์หลายชนิด เช่น อิเล็กโทรไลต์แบบแลกเปลี่ยนเมมเบรน (PEM) อิเล็กโทรไลต์ซึ่งสามารถทำงานเป็นอิเล็กโทรไลต์เมื่อเราเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า แต่ยังสามารถทำงานในสิ่งที่ตรงกันข้ามและให้พลังงานเป็นเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เมื่อไฮโดรเจนมีอยู่และเราเชื่อมต่อกับเซลล์เชื้อเพลิงสร้างกระแสไฟฟ้าในขณะที่เซลล์เชื้อเพลิงทำงานไฮโดรเจนและออกซิเจนจะรวมกันกลายเป็นน้ำอีกครั้ง

Energy storage

การเก็บพลังงานคือพลังงานที่เกิดขึ้นในครั้งเดียวหรือต่อเนื่องเพื่อใช้ในภายหลัง อุปกรณ์ที่เก็บพลังงานโดยทั่วไปเรียกว่าแบตเตอรี่ พลังงานมีหลายรูปแบบเช่นรังสี เคมี ศักยภาพแรงโน้มถ่วงศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้า ความร้อนแฝงและพลังงานจลน์ การจัดเก็บพลังงานเกี่ยวข้องกับการแปลงพลังงานจากรูปแบบที่ยากต่อการจัดเก็บเป็นรูปแบบที่สะดวกหรือประหยัดกว่า

เทคโนโลยีบางอย่างเก็บพลังงานระยะสั้นในขณะที่เทคโนโลยีอื่นสามารถเก็บได้นานกว่า

ตัวอย่างทั่วไปของการเก็บพลังงานคือแบตเตอรีแบบชาร์จได้ ซึ่งเก็บพลังงานเคมีที่สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าเพื่อใช้งานเครื่องจักร เขื่อนพลังน้ำซึ่งเก็บพลังงานเป็นพลังงานความโน้มถ่วง ถังเก็บน้ำอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานความร้อนและรักษาความเย็น ซึ่งเก็บอุณหภูมิเย็นและเอาความเย็นไปใช้ในช่วงที่ค่าไฟฟ้าสูงสำหรับการประหยัดค่าไฟฟ้า

Waste heat to power

Waste Heat to Power (WHP) เป็นกระบวนการความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้งานและใช้สำหรับผลิตพลังงานโดยไม่ต้องเผาไหม้และไม่มีการปล่อยมลพิษ ระบบ WHP ใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกที่ที่มีกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานกระดาษ โรงกลั่น โรงงานเคมีท่อน้ำมันและก๊าซและการผลิตทั่วไป ความร้อนสูญเสียเป็นผลพลอยได้ ความร้อนเหลือทิ้งนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการดำเนินการซึ่งมักจะ 24 ชั่วโมงทั้งสัปดาห์ ทั้งปี หากไม่นำกลับมาใช้ใหม่เนื่องจากความร้อนในกระบวนการที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเพื่อผลิตพลังงานที่ปราศจากการปล่อยความร้อนจะกระจายไปสู่ชั้นบรรยากาศโดยไม่เกิดประโยชน์

WHP ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม ด้วยการใช้ความร้อนเหลือทิ้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมสามารถนำพลังงานที่สูญเปล่ากลับคืนสู่กระบวนการที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้กับอุปกรณ์อื่นในโรงงานหรือขายให้กับการไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานสะอาด

Solar cell

เซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานจากแสงเป็นไฟฟ้าโดยผลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพและทางเคมีมันเป็นรูปแบบของเซลล์อิเล็กทริคที่กำหนดเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะไฟฟ้าเช่น เป็นกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า หรือความต้านทานแตกต่างกันเมื่อสัมผัสกับแสง อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละตัวสามารถรวมกันเป็นโมดูลได้หรือที่เรียกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โซล่าร์ซิลิคอนแบบแยกเดี่ยวทั่วไปสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุดได้ประมาณ 0.5 ถึง 0.6 โวลต์ การรวบรวมหลายๆเซลล์เข้าด้วยกันเป็นแผ่นจะกลายเป็นทำให้พลังงานมากขึ้นไปด้วย อินเวอร์เตอร์ก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงระบบโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานสำหรับลูกค้า

Thermal energy storage

การจัดเก็บพลังงานได้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ระบบการเก็บพลังงานความร้อน (TES) เป็นเทคโนโลยีที่เก็บพลังงานความร้อนโดยการทำความร้อนหรือมีสื่อทำความเย็นลง ดังนั้น พลังงานที่เก็บไว้สามารถนำมาใช้ในภายหลังสำหรับการทำความร้อนและการระบายความร้อนและการผลิตไฟฟ้าใช้งาน TES ในระบบพลังงานจะรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นและสามารถนำไปสู่เศรษฐศาสตร์ที่ดีขึ้น สามารถลดการลงทุนและค่าใช้จ่ายลง และลดการปล่อยมลพิษทางสิ่งแวดล้อมลงไปด้วย

บริการของเรา

เราบริการด้านการติดตั้ง Solar Farm ควบคุมโดยทีมงานผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ
พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

การบริหารจัดการพลังงาน

เราประกอบด้วยนักบริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนที่มีคุณภาพสำหรับบริหารจัดการในโครงการอย่างตั้งใจ เราจึงมั่นใจว่าเราสามารถนำเสนอข้อมูล,ประเมิณโครงการ,ให้คำปรึกษา,ให้คำแนะนำและทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

การออกแบบทางด้านวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์

เราพร้อมสรรพด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในทางวิศวกรรม พร้อมทั้งพื้นฐานที่ดีทางด้านการออกแบบซึ่งจะพิจารณาการทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่มีการสูญเสียของระบบที่น้อยที่สุด ซึ่งเราจะสามารถวิเคราะห์และชี้ถึงปัญหาพร้อมวิธีแก้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆรายละเอียดและทุกสถานการณ์ ที่สำคัญเราจัดหาเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ เราจะประเมินความต้องการของลูกค้าทุกๆรายละเอียดอย่างพิถีพิถันเพื่อจัดหาสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสมที่สุด

ก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างของโครงการ

เรารับประกันคุณภาพงานการก่อสร้างด้วยระดับมืออาชีพ ซึ่งมีความพร้อมด้วยการออกแบบ การติดตั้ง และการดูแลรักษาโครงสร้างและระบบต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนแผนงานและทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างปลอดภัยและได้มาตราฐาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าการควบคุมการก่อสร้างถือว่าเป็นหัวใจของโครงการ เราจึงยึดหลักปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางเพื่อการดำเนินการและตรวจสอบที่ดีที่สุดเพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ที่สำคัญเรายังคงดูแลและใส่ใจผู้ปฎิบัติงานในการทำงานทุกๆฝ่ายเพื่อให้ได้โครงการที่มีประสิทธิภาพตรงต่อเวลาที่วางแผนงานของโครงการไว้

บำรุงรักษา

การดูแลรักษาโครงการหลังการดำเนินงานคืองานของเรา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าหลังจากการก่อสร้างโครงการขึ้นแล้ว เราพร้อมจะร่วมเดินไปด้วยกันกับลูกค้าเสมอมาด้วยความรับผิดชอบใส่ใจในด้านการทำการตรวจสอบระบบเป็นประจำ การทำงานให้ได้ผลตามที่ได้รับมอบหมาย และการเตรียมพร้อมเพื่อรับเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อย้ำความมั่นใจว่าระบบจะมีเสถียรภาพและข้อมูลการดำเนินงานนั้นถูกเก็บไว้ตลอดเวลาเพื่อนำมาใช้การวิเคราะห์การทำงานและประสิทธิภาพของระบบต่อไปในอนาคต

 

เราพร้อมจะสร้างธุรกิจ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- บริษัท เอเชียน เอ็นเนอร์ยี จำกัด -

มีโครงการพลังงานที่คุณอยากให้เราเสนอ?ติดต่อเรา

info@asian-energy.co.th
249 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

ติดต่อเรา

ส่งข้อความหาเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ข่าวสาร

Collaboration on Technology

Posted by | ธันวาคม 2

We take advise […]

Read More

Future Academic and Technology Development Collaboration

Posted by | ธันวาคม 2

On 6th November […]

Read More

State of the Art Solar Panel Manufacturing Facility

Posted by | ธันวาคม 2

On 5th November […]

Read More